Het Laggan Estate herstelproject

Het is onlangs in het nieuws gekomen dat Laggan Estate op Islay (LBW: zie For peat’s sake. Part 1) een plan heeft ingediend om de turfgronden bij Duich Moss te herstellen. Redacteur Brian Palmer vervolgt zijn verhaal in de Ileach onder de titel ‘Laggan peat restoration project’

Het gebied strekt zich uit van de River Laggan tot aan Duich Farm tussen de High Rd en de Low Rd. Tevens maakt het Torra Water stroomgebied (drinkwater) onderdeel uit van dit gebied waardoor het noodzakelijk is om de waterkwaliteit te garanderen en moet men zich houden aan de Scottish Water richtlijnen. Daarnaast zijn er benedenstrooms ook enkele SEPA *) waterkwaliteitstations. Het gebied is daarom geoormerkt als bijzonder natuurgebied en ligt dus onder de loep van de SSSI, SPA, SAC  en RAMSAR

This new item was translated by Leg before Wicket with kind permission of Brian Palmer, editor of the Ileach. Issue 48_21 / 31 juli 2021
Laggan Estate herstelgebeid

Er ligt een voorstel dat het plan gesubsidieerd zal worden door NatureScot’s Peatland ACTION. In een haalbaarheidsstudie van Peatland ACTION is te lezen dat de grootste impact op het turflandschap de kunstmatige drainageslootjes en afvoerpijpen zullen zijn.

Er wordt voorgesteld dat herstelwerkzaamheden zich concentreren op waterkeringen (LBW: grip blocking ) om drainage te verminderen en om het waterpeil te verhogen. Men zal de aandacht vooral richten op die gebieden die meer dan 50 cm turfdikte kennen. Dit zou op den duur het dominante pijpestrootje (LBW: purple moor-grass, Molinia caerulea) verdrijven en meer ruimte geven aan veenmossen (Sphagnum mosses) waardoor de stabiliteit van het landschap tot zijn recht komt en ook brandgevaar voor het gebied zal verminderen.

waterkeringen (grip blocking)

Daar waar in het verleden veel turf afgegraven is, zullen de steekranden van deze gebieden opnieuw vormgegeven worden om toekomstige erosie tegen te gaan. Bestaande turfsteekgebieden zullen niet op deze manier aangepakt worden zolang ze nog in gebruik zijn. Rapportages vertellen ons dat er niet veel gebieden zijn waar de turf direct aan het oppervlak ligt. Men denkt dat met het verminderen van stroompjes en het verhogen van het waterpeil de oorspronkelijk veenmosvegetatie zal terugkeren. Extra planten of inzaaien is daarom niet nodig.

*) SEPA: Scottish Environment Protection Agency

SSSI: Site of Special Scientific Interest 

SPA: Special Protection Areas

SAC: Services Accounting Codes is used for the Other environmental protection services

RAMSAR: Naar de Conventie van Ramsar in 1971; een overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels